Baza wiedzy

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – jednostki tworzone przez uczelnie wyższą mające na celu wspieranie i rozwój przedsiębiorczości studentów bądź pracowników uczelni. Zapewniają m.in. wsparcie lokalowe, szkoleniowe czy prawne. Mogą mieć formę preinkubatorów jak i inkubatorów.

ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu) – spółka akcyjna Skarbu Państwa, powołana w 1991 r. w celu wspierania restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Obecnie skupia się na działaniach mających na celu wzrost poziomu innowacyjności ora konkurencyjności polskiej gospodarki. Strategia Agencji opiera się na trzech równoważnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. ARP zarządza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan. www.arp.pl

Badania patentowe – badania wykonywane przez urzędy patentowe, mające na celu ustalenie czy dane rozwiązanie można uznać za wynalazek i przyznać mu ochronę patentową. Na badania patentowe składają się: badanie stanu techniki - weryfikacja czy dane rozwiązanie nie jest częścią stanu techniki (czy nie zostało wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej – ujawnione), badanie zdolności patentowej – weryfikacja czy dane rozwiązanie jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, badanie czystości patentowej – weryfikacja czy dane rozwiązanie nie narusza cudzych praw wyłącznych.

Big data – ogromne, różnorodne zbiory danych i informacji, których przetwarzanie, analiza i wizualizacja pozwalają zdobyć pewną wiedzę – np. stworzyć profil konsumenta. Umożliwia trafniejszą ocenę potrzeb rynku, lepsze dopasowanie produktów i usług, ułatwia podejmowanie decyzji czy dostrzeganie zmian w otoczeniu.

Centra transferu technologii – zróżnicowane organizacyjnie grupy jednostek doradczych, badawczych, szkoleniowych i informacyjnych, mających na celu wspieranie transferu i komercjalizacji  i adaptacji technologii, zarządzanie własnością intelektualną oraz wspieranie współpracy nauki z biznesem. W Polsce są powoływane przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Collaborative innovation – innowacje związane z ekonomią współpracy (collaborative economy, sharing economy) to nowe na polskim rynku zjawisko ekonomiczne i społeczne, którego podstawą jest bezpośrednie świadczenie sobie usług przez ludzi, a także m.in. współużytkowanie, współtworzenie, współnabywanie. Ekonomia współpracy zawdzięcza swój dynamiczny wzrost gwałtownemu rozwojowi technologii: komunikacji społecznościowej, technologiom mobilnym, portalom wspierającym bezpośrednią współpracę osób. Dalszy rozwój jest wspierany od strony technologicznej głównie przez rozwój zjawisk Big Data oraz internetu rzeczy.

Cyberbezpieczeństwo – polega  na ochronie danych, informacji czy infrastruktury teleinformatycznej przed cyberatakami oraz na minimalizacji strat w przypadku ewentualnych ataków.

Disruptive innovations – innowacje przełomowe. Są to innowacje, które przełamują dotychczasowe reguły, wprowadzając nową jakość,  zmieniają zasady rynkowe czy reorganizują dotychczasowe alianse i detronizują liderów. Przykładami disruptive innovations jest pojawienie się na rynku takich podmiotów jak UBER, AirBnB czy Vivus.

E-commerce – handel elektroniczny – polega na sprzedaży towarów i usług przy wykorzystaniu mediów teleinformatycznych. Według wąskiej definicji są to wyłącznie transakcje zawierane on-line. Szeroka definicja zalicza do tego rodzaju działalności także transakcje przy pomocy telefonu, faksu czy telewizji.

Fundusze kapitału zalążkowego (ang. seed capital) – jedna z form funduszy podwyższonego ryzyka. Fundusze inwestujące kapitał w przedsięwzięcie biznesowe na najwcześniejszym etapie jego rozwoju. Są właściwym źródłem kapitału dla dopiero zakładanych firm, które nie są w stanie uzyskać kredytu, ze względu na brak historii. Z reguły pozyskane środki przeznaczane są na badania, opracowania prototypu czy analiz rynku. Inwestycje tego typu charakteryzują się wysokim ryzykiem, a także mają charakter długofalowy (z reguły ok. 5-7 lat).

Horyzont 2020 – Ramowy Program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Jest to największy tego typu program w historii Unii Europejskiej, a jego budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program przewidziany jest na lata 2014-2020 i zastąpił 3 odrębne unijne programy wspierania badań w poprzednich latach, czyli: 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Nazwa Horyzont została wybrana przez Komisję Europejską w głosowaniu internetowym, a jej współautorkami są Polka Beata Zyngier i Czeszka Marcela Endlova.

Inkubatory przedsiębiorczości – podmioty, których celem jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.  Ich głównym zadaniem jest wsparcie nowo powstałych firm w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Zapewniają wsparcie m.in. w dostępie do powierzchni biurowej, doradztwo prawne, księgowe, finansowe, patentowe, szkolenia. Mogą także oferować wsparcie finansowe lub w pozyskaniu finansowania.

Innowacja  proces, w wyniku którego powstaje nowe rozwiązanie czy to technologiczne czy procesowe, które jest wdrożone do praktyki.  Innowacje mogą mieć różny zasięg – od innowacji na skalę światową, przez innowacje na skalę danego rynku aż po innowacje wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa/podmiotu.

Innowacje marketingowe – rodzaj innowacji polegający na wprowadzeniu nowej (dla danego podmiotu lub rynku) metody marketingowej, która wprowadza istotne zmiany, np. w elementach opakowania produktu, formie promocji produktu lub usługi, cenach i sposobach ich ustalania, a także w sposobie i kanałach sprzedaży. Innowacje marketingowe mają na celu lepsze dopasowanie produktu lub oferty do wymagań konsumentów, a także umożliwiają dotarcie do nowej/większej grupy docelowej. Aby dane rozwiązanie zostało uznane za innowację marketingową, musi wyraźnie odróżniać się od rozwiązań marketingowych dotychczas stosowanych przez dany podmiot.

Innowacje odpowiedzialne (Responsible innovations) – innowacje, które są wdrażane w sposób odpowiedzialny uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych czy kwestie ochrony środowiska. Są to innowacje, które biorą pod uwagę wpływ jaki mogą mieć na społeczeństwo, środowisko naturalne czy otoczenie zewnętrzne.

Innowacje organizacyjne – rodzaj innowacji polegający na wprowadzeniu nowej (dla danego podmiotu lub rynku) metody organizacji w strukturze danego podmiotu. Może ona dotyczyć np. organizacji pracy, zmian w relacjach z podmiotami zewnętrznymi czy praktyk biznesowych. Celem innowacji organizacyjnych może być lepsze zarządzanie wiedzą, wzrost jakości pracy, ograniczenie kosztów, poprawa jakości funkcjonowania danego podmiotu. Aby dana zmiana organizacyjna została uznana za innowację, musi być pierwszym jej zastosowaniem przez dany podmiot, a także powinna być efektem podjętych przez zarząd decyzji strategicznych.

Innowacje procesowe – rodzaj innowacji polegający na wprowadzeniu nowej (dla danego podmiotu lub rynku) metody wytwarzania lub dystrybucji produktów i usług. Mogą one obejmować np. zmiany w zakresie stosowanego sprzętu, oprogramowania, zmiany organizacji produkcji lub nowych technik produkcji. Innowacje procesowe mogą obejmować również zmiany w działalności pomocniczej do wytwarzania i dystrybucji (zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna).

Innowacje produktowe – rodzaj innowacji polegający na wprowadzeniu nowego (dla danego przedsiębiorstwa lub rynku) produktu lub usługi lub znacznym udoskonaleniu już wytwarzanego produktu lub usługi. Aby dane udoskonalenie mogło zostać uznane za innowację, musi powodować istotną poprawę parametrów technicznych produktu, jego funkcjonalności, czy zastosowanych materiałów. Celem innowacji produktowej jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów lub lepsze dopasowanie do ich wymagań.

Innowacje społeczne (Social innovations) - innowacje tworzone przez ludzi, z ludźmi i dla ludzi. Celem tego rodzaju innowacji jest poprawa jakości życia społeczeństwa lub wybranych grup społecznych. Innowacje społeczne powstają w wyniku współpracy i komunikacji różnych grup społecznych.

Inteligentne specjalizacje – element nowej polityki Unii Europejskiej w ramach polityki wspierania innowacyjności. Polega na skupieniu się w rozwoju regionów na tych obszarach, w których te regiony są najbardziej konkurencyjne. Dzięki temu środki inwestowane w naukę, badania i rozwój mają zapewnić trwałą przewagę komparatywną.

Internet rzeczy (Internet of Things) – koncepcja zakładająca, że przedmioty codziennego użytku, jak np. urządzenia gospodarstwa domowego, będą podłączone do sieci, co umożliwi im komunikację bez pośrednictwa człowieka. Przedmioty te będą w stanie gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane, ułatwiając codzienne funkcjonowanie ludziom.

Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą. Najważniejszą cechą klastrów jest istnienie wewnętrznych relacji i powiązań mających charakter systemowy oraz równoczesne występowanie tak konkurencji, jak i kooperacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Klastry charakteryzują się przestrzenną koncentracją zasobów materialnych, jak i niematerialnych sprzyjających dalszemu rozwojowi danego sektora. Najważniejszy element klastra stanowi z reguły silnie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw otoczona przez szereg wyspecjalizowanych kooperantów, instytucji i organizacji.

MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) – podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną. Do tego segmentu zalicza się firmy średnie (zatrudniające mniej niż 250 pracowników), małe (do 50 pracowników), mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników) oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych firmy z sektora MŚP stanowią ok 99% wszystkich przedsiębiorstw.

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – Agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Jej misją jest „wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa”. NCBR działa od 2007 r., a od września 2011 r. pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Inteligentny Rozwój. www.ncbr.gov.pl

Parki technologiczne – zwane też parkami naukowymi, parkami naukowo-technologicznymi czy technopolami. Wyodrębnione jednostki z oddzielną infrastrukturą techniczną i zespołem nieruchomości, ukierunkowane na rozwój działalności przedsiębiorstw (w szczególności małych i średnich), wykorzystujących nowoczesne technologie. Oprócz wsparcia infrastrukturalnego, oferują przedsiębiorstwom także doradztwo np. w zakresie rozwoju, transferu i komercjalizacji technologii. Na terenach parków technologicznych znajdują się zazwyczaj inkubatory przedsiębiorczości.

PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) – agencja rządowa podległa ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja była odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020 PARP jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia. www.parp.gov.pl

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – metoda współpracy administracji publicznej z partnerem prywatnym, polegająca na przekazaniu  partnerowi realizacji usług świadczonych zazwyczaj przez sektor publiczny. Istotą PPP jest podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a prywatnym. W ramach PPP partner prywatny zobowiązuje się do zrealizowania danego działania/zadania/inwestycji w zamian za wynagrodzenie od podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w realizacji celu przedsięwzięcia, a odpowiedzialność za jakość i poziom usług publicznych będących przedmiotem partnerstwa, wciąż spoczywa na podmiocie publicznym.

Patent – prawo przyznawane przez urzędy patentowe w postaci decyzji administracyjnej do wyłącznego stosowania, korzystania i czerpania korzyści z wynalazku. Patenty są udzielane na nowe rozwiązania o charakterze technicznym, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Patrz więcej: Badanie patentowe.

Preinkubatory przedsiębiorczości – jednostki wyspecjalizowane we wspieraniu przedsięwzięć w zalążkowym stadium tworzenia przedsiębiorstwa. Powstają najczęściej na uczelniach wyższych w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jako narzędzia wsparcia studentów, doktorantów czy pracowników naukowych. Oferują wsparcie w postaci doradztwa, konsultingu, opracowaniu biznesplanów, programów mentorskich, itp.

Retroinnowacje – innowacje, rozwiązania  które było powszechne w przeszłości, ale od których odeszliśmy i uległy zapomnieniu. Przykładem takich retroinnwoacji jest np. tworzenie kooperatyw w celu pozyskaniu żywności bezpośrednio od rolników. 

Rzecznik patentowy – osoba świadcząca osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym pomoc w sprawach własności przemysłowej. Może występować w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami i organami orzekającymi w sprawie własności przemysłowej. Zawód rzecznika patentowego należy do zawodów zaufania publicznego.

Sieci aniołów biznesu – organizacje tworzone przez prywatnych inwestorów, przedsiębiorców, którzy inwestują swoje prywatne pieniądze w nowe pomysły i przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Poprzez inwestycje aniołowie biznesu stają się udziałowcami w nowych spółkach, wspierając je kapitałowo, ale również merytorycznie. Sieci aniołów biznesu mogą działać na zasadach komercyjnych oraz non-profit.

Smart Cities (inteligentne miasta) – miasta wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfrowe sieci telekomunikacyjne i nowoczesne rozwiązania techniczne w celu optymalnego wykorzystania infrastruktury miejskiej i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Idea smart cities często kojarzona jest także ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem, ochroną środowiska czy efektywnością energetyczną.

Smart Grid (inteligentne sieci/systemy elektroenergetyczne) – polega na dostarczaniu usług energetycznych z wykorzystaniem narzędzi IT, zapewniając obniżenie kosztów oraz zwiększenie efektywności i zintegrowanie źródeł energii. Istotą smart grid jest optymalizacja zarządzania dostawami i poborem energii.

Spin off – nowe przedsiębiorstwo zakładane przez co najmniej jednego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego jednostki badawczej lub naukowej oraz przez tę jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań, innowacyjnego projektu, wiedzy lub technologii. Nowe przedsiębiorstwo jest powiązane organizacyjnie, formalno-prawnie lub kapitałowo z jednostką macierzystą.

Telemedycyna – forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu nowych technologii telekomunikacyjnych. Usługi diagnozy, leczenia, badań czy konsultacji medycznych są świadczone przez specjalistów „na odległość” w czasie rzeczywistym.

Venture capital – rodzaj inwestycji polegający na finansowaniu przedsięwzięć (najczęściej o charakterze innowacyjnym) znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Polega na nabyciu udziałów tych przedsiębiorstw w celu zapewnienia im finansowania na dalszy rozwój, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości. Zysk realizowany jest dzięki wzrostowi wartości przedsiębiorstwa.

Wynalazek - nowe rozwiązanie techniczne, tworzące nowy produkt lub technikę produkcji. Aby zostać uznanym za wynalazek, rozwiązanie musi być nowe, nie może wynikać w sposób oczywisty dla fachowców w danej dziedzinie i musi nadawać się do przemysłowego wdrożenia. Nie każdy wynalazek jest innowacją (invention ≠ innovation).